2016

5 jarenplan

2020

voor de bouw van de Jamiloschool

en wijzigingen binnen de stichting


Inleiding
In 2008 is in de plaats Kisumu, Kenia de start gemaakt met het realiseren van een Nursery- en Primaryschool waar: aan kansarme- en weeskinderen gratis onderwijs wordt geboden. Dit initiatief, als hoofdonderdeel voor het project the children left behind, is gestart door Mw. M.A. Dalm en ondergebracht bij de Stichting Support for Homa Hills, welke een samenwerkingsovereenkomst had met de lokale Stichting Ysdak (Youth Sports and Development Association Kenya).

De naam van de Stichting “Support for Homa Hills”, is in 2015 veranderd in de “the children left behind”. De werkzaamheden van Support for Homa Hills (met haar onderliggende (sub)projecten) wordt de komende tijd als project onder de nieuwe stichting afgebouwd en uiteindelijk definitief beëindigd. Het project: Shika Tamaa zal worden voortgezet onder de stichtingsnaam: “the children left behind”, zo-ook het project Jamilo (waar dit plan zich op richt). Op 1 december 2015 bestaat de school uit 6 klaslokalen, een bibliotheek, een directiekamer en een toiletruimte. De school wordt ter plaatse geleid door een ondersteunend echtpaar Dhr. en Mevr. Omollo, die tevens het management vormen.


Financien
De Stichting tclb is een volwaardige ANBI instelling en draagt volledig zelfstandig de financiële verantwoordelijkheid. Het bestuur en haar vrijwilligers zijn de motor achter de fondsenwerving en dient er in de 1e plaats zorg voor te dragen dat de financiële baten aanwezig zijn om de continuïteit van de stichting in zijn algemeenheid en (in dit plan) de school in het bijzonder, te waarborgen.Bestuur

Op termijn zal de bestuurssamenstelling wijzigen. De bestuursleden, onder de voormalige stichtingsnaam “Support for Homa Hills”, zullen hun functie neer gaan leggen. Geleidelijk aan zullen alle taken en verantwoordelijkheden overgeheveld worden naar het bestuur onder de nieuwe stichtingsnaam: “the children left behind”. Mw. C.M. Dalm-van Stam maakt reeds deel uit van dit bestuur. De volgende personen hebben toegezegd deel uit te willen gaan maken van dit bestuur: Mw. M.A. van Arkel-Dalm en de Mw. G. Scharp. De toetreding zal in het najaar van 2016 plaatsvinden; In het najaar van 2016 zal tevens Dhr. I de Joode zijn voorzittersfunctie overdragen aan Mw. M.A. van Arkel-Dalm. Dhr. I. de Joode zal als bestuurslid zonder functie nog enige tijd aanblijven tot alle werkzaamheden van en onder het project Support for Homa Hills zijn afgerond. Mw. G. Scharp zal toetreden tot het bestuur als lid zonder functie. Mw. C.M. Dalm-van Stam heeft aangegeven haar huidige bestuursfunctie, secretaris & penningmeester, te willen voortzetten. Mw. P. van Bohemen blijft aan tot de eerstvolgende vergadering waarin zij aanwezig kan zijn en waarin zij afscheid kan nemen. Dhr. F.W. Roukens heeft aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur wanneer het bestuur dit nodig acht.

De continuïteit van de Stichting tclb is daarmee gewaarborgd voor een periode van minimaal 5 jaar. Het bestuur zal functioneren volgens de Statuten zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 27249422. Er wordt conform de statuten minimaal 2x per jaar vergaderd en getracht jaarlijks een bezoek te brengen aan het project in Kisumu, Kenia door één of meerdere bestuursleden, of vrijwilligers.


Doelstelling
De Stichting heeft onder andere tot doel het realiseren van een basisschool naar Keniaanse structuur, voor kansarme- en weeskinderen. Getracht wordt om in 2021 een volledige accommodatie te hebben gerealiseerd, bestaande uit 11 klaslokalen, een bibliotheek/lerarenkamer, een directiekamer, voldoende toiletten voor meisjes en jongens, een keuken met multifunctionele ruimte (kantine/bioscoop/activiteitenzaal) en een accommodatie voor de conciërge/bewaker. Alle lokalen en overige ruimtes dienen voorzien te zijn van elektriciteit en de toiletten en keuken van stromend water. De keuken moet een gelegenheid hebben om voor 150+ kinderen een maaltijd te kunnen verzorgen. De kwaliteit van de accommodaties moet zodanig zijn dat het niet afwijkt van de gemiddelde standaard in Kenia, liefst nog iets daarboven. Om een belangrijke rol te spelen in het onderwijs ter plaatse streeft het bestuur naar een niveau van de leerstof welke duidelijk boven het gemiddelde uit komt. De leerkrachten worden geselecteerd op bevoegdheid, of de bereidheid op het behalen daarvan, waarbij dan vooralsnog wordt gelet op kennis en pedagogisch/didactische competenties.


Jamilo
Om voor de komende jaren voldoende extra reserves te genereren zodat binnen de termijn van de komende 5 jaar de school uitgebreid kan worden zoals in de doelstelling eerder aangegeven, zijn de volgende financiële middelen hiervoor bij benadering benodigd:

5 klaslokalen:                               Multifunctionele ruimte
Meubilair
Keuken                                                     Concierge verblijf
Renovatie toiletten
Plafonds
Transport/diversen
Onderhoud
        Totaal 
                                       

5 klaslokalen x € 3888,- 

3 klaslokalen

5 jaar x € 200,- 


€ 20.000,-
€ 10.500,-
€   1.500,-
€   3.250,-
€   1.750,-
€      600,-
€   1.500,-
€      500,-
€   1.000,-
€ 40.600,-

Grofweg betekent dit een gemiddelde van € 8.000,- per jaar. Uiteraard zal gestreefd worden het bedrag eerder beschikbaar te hebben, om zodoende de benodigde accommodaties zo snel mogelijk te kunnen realiseren. Op dit moment wordt er gewerkt om voldoende financiële ruimte te realiseren voor de geplande accommodaties . Bouwwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een lokale aannemer, om daarmee de gemeenschap van Kisumu mee te laten profiteren.

Er is dus een behoorlijke inspanning nodig om deze gelden, tijdig, bij elkaar te krijgen. Buiten de huidige donaties van particulieren zal er een actief beleid aan de dag gelegd moeten worden, waarbij m.n. gedacht moet worden aan het activeren van bedrijven, tegelijkertijd moet nagedacht worden over tegenprestaties, iets waar het bedrijf mogelijk iets mee kan. Te denken valt aan een bord in het eventueel gesponsorde lokaal of een mooie plaquette waarop de begunstigers vermeld staan, waarvan dan een foto gemaakt wordt, bijvoorbeeld voor in het gebouw van de begunstigde. 

Inkomsten

2016
Algemene jaarlijkse acties                         Giften                                                           Actie voor toiletten

2017
Algemene jaarlijkse acties                        Giften
Actie school Apeldoorn                                     

2018
Algemene jaarlijkse acties                        Giften                                                                       

2019
Algemene jaarlijkse acties
Giften                                                                     

2020
Algemene jaarlijkse acties
Giften                                                                       

        Totaal                     
€   1.000,-
€   4.000,-
€      600,-


€   1.000,-
€   4.000,-
€ 15.000,-€   1.000,-
€   4.000,-


€   1.000,-
€   4.000,-€   1.000,-
€   4.000,-


€ 40.600,-

Prioritering
De komende periode zal getracht worden een prioriteitenlijst op te stellen van de werkzaamheden waaraan afgeleid kan worden welke financiële middelen waar benodigd zijn. Plaats van de school in de gemeenschap 
Naast het gebouw dat de Jamiloschool is, wil het tevens de kennis en middelen delen met de gemeenschap, dit wordt onder meer vorm gegeven door het verzorgen van voorlichtingen of workshops, alsook het ten dienste stellen van bijvoorbeeld boeken uit de bibliotheek. Voorts worden de omliggende scholen bezocht door de bestuursleden/vrijwilligers tijdens (de bezoeken aan) hun verblijf bij de Jamiloschool, waarbij er indien mogelijk hulp wordt geboden aan de scholen.
Periodiek vindt er een bezoek plaats door studenten van de hogeschool Leiden binnen het kader van “Global Awareness” waarbij voorlichtingen worden gegeven over allerlei zaken, als bijvoorbeeld HIV/aids, seksuele issues, vrouwenrechten (meisjes), onderwijsmethoden, etc.
Ook is de school het gebouw waar vanuit activiteiten worden georganiseerd door de Keniaanse stichting YSDAK voor bijvoorbeeld sport- en spelactiviteiten of voorlichtingen en bijeenkomsten over maatschappelijke issues.